Πολιτική Απορρήτου

Στην OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.νοιαζόμαστε για το απόρρητο και τη διαφάνεια.Στη συνέχεια, αναφέρουμε αναλυτικά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διενεργούμε, καθώς και όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
Βασικές πληροφορίες για την προστασία δεδομένων
Υπεύθυνος: OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Σκοπός: Παροχή ζητούμενων υπηρεσιών για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες (μέσω, όπου χρειάζεται, προφίλ), φορολογική, λογιστική και διοικητική διαχείριση πελατών και αποστολή εμπορικών επικοινωνιών.
Νομιμοποίηση:Εκτέλεση σύμβασης.Έννομο συμφέρον του Υπευθύνου.
Παραλήπτες: Οι διαβιβάσεις δεδομένων προγραμματίζονται σε: Φορολογική Διοίκηση; Εταιρείες προμήθειας; Ασφαλιστικές οντότητες; Χρηματοοικονομικές οντότητες
Δικαιώματα: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων, καθώς και άλλων δικαιωμάτων, που αναφέρονται στις πρόσθετες πληροφορίες, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε επικοινωνώντας με το info@test.okify.gr ή στη Μυτηλήνης 14 16674 ΓΛΥΦΑΔΑ
Προέλευση: Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.
Πλήρεις πληροφορίες για την Προστασία
ΔεδομένωνΠοιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.ΑΦΜ 801710360ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 14 16674 ΓΛΥΦΑΔΑinfo@okify.net.

2. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;Στην OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα άτομα για να παρέχουμε υπηρεσίες σε ιδιοκτήτες, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, όπως: αλλαγή, χαμηλές και υψηλές προμήθειες, διαχείριση ασφάλισης κατοικίας και ασφάλιση μη πληρωμής, αλλαγή, εταιρεία τηλεφωνίας και διαδικτύου χαμηλής και υψηλής ποιότητας και παροχή υπηρεσιών φερεγγυότητας. Ομοίως, πραγματοποιούμε τη φορολογική, λογιστική και διοικητική διαχείριση των πελατών και την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών. Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.Η Okify θα προχωρήσει στην κατάρτιση προφίλ φερεγγυότητας του ενοικιαστή με σκοπό την αξιολόγηση του κινδύνου και τη μελέτη της τιμής της ασφάλισης μη πληρωμής ή, κατά περίπτωση, την αξιολόγηση της οικονομικής του φερεγγυότητας για την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης. Το εν λόγω προφίλ θα δημιουργηθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, καθώς αυτό μειώνει το ανθρώπινο λάθος και τις διακρίσεις και συνεπάγεται αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων. Το εν λόγω προφίλ θα είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης ασφάλισης μη πληρωμής ή ανάλυσης φερεγγυότητας με σκοπό την αξιολόγηση του κινδύνου μη πληρωμής του μισθωτή. Ωστόσο, το προφίλ θα ελεγχθεί από άτομο της Okify πριν ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις.

3. Πόσο καιρό θα διατηρούμε τα δεδομένα σας;Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα ο ενδιαφερόμενος δεν ζητήσει τη διαγραφή τους και, όπου κρίνεται σκόπιμο, για τα έτη που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.

4. Ποια είναι η νομιμότητα για την επεξεργασία των δεδομένων σας;Υποδεικνύουμε τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας:• Εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικών μέτρων: Παροχή υπηρεσιών για ιδιοκτήτες, ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, όπως: αλλαγή, χαμηλές και υψηλές προμήθειες, διαχείριση ασφάλισης κατοικίας και ασφάλισης μη πληρωμής, αλλαγής, χαμηλής ή υψηλής ποιότητας τηλέφωνο και internet, προετοιμασία προφίλ φερεγγυότητας, φορολογική, λογιστική και διοικητική διαχείριση πελατών. (GDPR άρθρο 6.1.β).• Έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών. (RGPD Considering 47, LSSICE άρθρο 21.2).

5. Σε ποιους παραλήπτες θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;Τα δεδομένα θα κοινοποιηθούν στους ακόλουθους παραλήπτες:• Φορολογική Διοίκηση, για συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις (νομική απαίτηση).• Προμηθευτικές εταιρείες, προκειμένου να διαχειριστούν την αλλαγή ιδιοκτησίας, την εγγραφή ή την ακύρωση προμηθειών• Εταιρείες τηλεφωνίας και διαδικτύου, προκειμένου να διαχειριστούν την αλλαγή ιδιοκτησίας, εγγραφή ή ακύρωση.• Ασφαλιστικές οντότητες, για σκοπούς διαχείρισης και σύναψης ασφάλισης άνευ πληρωμών.• Ασφαλιστικοί φορείς, με σκοπό τη διαχείριση και σύναψη ασφάλισης κατοικίας.• Χρηματοοικονομικές οντότητες, προκειμένου να εκδώσουν τις αντίστοιχες αποδείξεις (συμβατική απαίτηση).

6. Διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρεςΔεν έχουν προγραμματιστεί διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση για το εάν η OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.. επεξεργαζόμαστε, ή όχι, προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν.Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, κατά περίπτωση, να ζητήσουν τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Έχετε επίσης το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας.Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους, οπότε θα τα διατηρήσουμε μόνο για την άσκηση ή την υπεράσπιση αξιώσεων.Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη ενδέχεται να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Στην περίπτωση αυτή, η OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, εκτός από επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή την άσκηση ή υπεράσπιση πιθανών αξιώσεων.Στην περίπτωση δημιουργίας προφίλ σχετικά με τον κίνδυνο μη πληρωμής και φερεγγυότητας, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του ενδιαφερόμενου μέρους, το οποίο έχει το δικαίωμα να επιτύχει ανθρώπινη παρέμβαση από τον υπεύθυνο, να εκφράσουν την άποψή τους και να αμφισβητήσουν την απόφαση.Μπορείτε να ασκήσετε ουσιαστικά τα δικαιώματά σας με τον ακόλουθο τρόπο: επικοινωνώντας με το info@test.okify.es ή το Calle Vilamarí, núm. 130.Όταν οι εμπορικές επικοινωνίες αποστέλλονται χρησιμοποιώντας τη νομική βάση του έννομου συμφέροντος του υπευθύνου, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό αυτό.Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που χορηγήθηκε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της θεραπείας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.Σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ειδικά όταν δεν έχετε ικανοποιήσει την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε αξίωση στην αρμόδια Αρχή Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδα: www.aepd.es.

Βασικές πληροφορίες για την προστασία δεδομένων
Υπεύθυνος: OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Σκοπός: Παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών για αλλαγή ιδιοκτήτη προμηθειών (ενέργεια, νερό, φυσικό αέριο, ρεύμα) και διαχείριση ασφάλισης κατοικίας και μη πληρωμής, προετοιμασία προφίλ φερεγγυότητας, οικιακές υπηρεσίες και διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς και αποστολή εμπορικών επικοινωνιών.
Νομιμοποίηση: Εκτέλεση σύμβασης.Έννομο συμφέρον του Υπευθύνου.Συγκατάθεση του ενδιαφερομένου.
Παραλήπτες: Οι διαβιβάσεις δεδομένων προγραμματίζονται σε: Φορολογική Διοίκηση; Εταιρείες προμήθειας; Ασφαλιστικοί φορείς; Χρηματοοικονομικές οντότητες; Ακίνητα.
Δικαιώματα: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων, καθώς και άλλων δικαιωμάτων, που αναφέρονται στις πρόσθετες πληροφορίες, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε επικοινωνώντας με το info@test.okify.gr ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 14 16674 ΓΛΥΦΑΔΑ
Προέλευση: Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.

1. Πλήρεις πληροφορίες για την Προστασία ΔεδομένωνΠοιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  ΑΦΜ: 801710360.Οδός ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 14 16674 ΓΛΥΦΑΔΑ.info@okify.net.

2. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;Στην OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που παρέχουν οι ενδιαφερόμενοι για να παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες εγγραφής, ακύρωσης ή αλλαγής ιδιοκτήτη προμηθειών (ενέργεια, νερό, φυσικό αέριο, ρεύμα) διαχείριση ασφάλισης κατοικίας και ασφάλισης μη πληρωμής , εγγραφή, ακύρωση ή αλλαγή κατόχου τηλεφώνου και διαδικτύου, οικιακής συντήρησης ή υπηρεσιών ασφαλείας και άλλες επαναλαμβανόμενες συνδρομές όπως τηλεόραση ή διαδικτυακή μουσική ή προετοιμασία προφίλ φερεγγυότητας για την επαλήθευση της ικανότητας ή μη σύναψης μίσθωσης . Πραγματοποιούμε τη διοικητική, λογιστική και φορολογική διαχείριση των ζητούμενων υπηρεσιών και στέλνουμε εμπορικές επικοινωνίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.Ο Okify θα προχωρήσει στην κατάρτιση προφίλ φερεγγυότητας του μισθωτή με σκοπό την αξιολόγηση του κινδύνου μη πληρωμής για την υπογραφή μίσθωσης ή/και τη μελέτη της τιμής της ασφάλισης μη πληρωμής. Το εν λόγω προφίλ θα προετοιμαστεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, καθώς αυτό μειώνει το ανθρώπινο λάθος ή τις διακρίσεις και συνεπάγεται αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων. Το εν λόγω προφίλ θα είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης ασφάλισης μη πληρωμής, καθώς και για την προετοιμασία προφίλ φερεγγυότητας, με σκοπό την αξιολόγηση του κινδύνου μη πληρωμής του μισθωτή. Ωστόσο, το προφίλ θα ελεγχθεί από άτομο του Okify πριν ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις.

3. Πόσο καιρό θα διατηρούμε τα δεδομένα σας;Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα ο ενδιαφερόμενος δεν ζητήσει τη διαγραφή τους και όπου κρίνεται σκόπιμο, για τα έτη που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις.

4. Ποια είναι η νομιμότητα για την επεξεργασία των δεδομένων σας;Υποδεικνύουμε τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας:Εκτέλεση σύμβασης: Παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών εγγραφής, ακύρωσης ή αλλαγής ιδιοκτήτη προμηθειών (ενέργεια, νερό, φυσικό αέριο), διαχείριση ασφάλισης κατοικίας και ασφάλισης μη πληρωμής, εγγραφή, ακύρωση ή αλλαγή ιδιοκτήτη τηλεφώνου και internet, υπηρεσίες συντήρησης και ασφάλειας του σπιτιού και άλλες επαναλαμβανόμενες ψηφιακές συνδρομές όπως η τηλεόραση ή η διαδικτυακή μουσική. Προετοιμασία προφίλ φερεγγυότητας για την επαλήθευση της ικανότητας ή μη σύναψης μίσθωσης Διεξαγωγή της διοικητικής, λογιστικής και φορολογικής διαχείρισης των αιτούμενων υπηρεσιών (ΚΚΠΔ άρθρο 6.1.β).Συναίνεση του ενδιαφερομένου: Πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη μέσω παρόχου υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού με σκοπό τη δημιουργία του προφίλ φερεγγυότητας του ίδιου μέσω της χρήσης αλγορίθμων (RGPD άρθρο 6.1.α).Συγκατάθεση του ενδιαφερομένου: Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικά. (RGPD, άρθρο 6.1.a, LSSICE άρθρο 21).Έννομο συμφέρον του Υπευθύνου: Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, έστω και ηλεκτρονικά. (RGPD Considering 47, LSSICE άρθρο 21.2).

5. Σε ποιους παραλήπτες θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;Τα δεδομένα θα κοινοποιηθούν στους ακόλουθους παραλήπτες:Φορολογική Διοίκηση, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις (νομική απαίτηση).Εταιρείες τηλεφωνίας και διαδικτύου, προκειμένου να διαχειριστούν την αλλαγή ιδιοκτησίας, την εγγραφή ή την ακύρωση.Ασφαλιστικές οντότητες, για σκοπούς διαχείρισης και σύναψης ασφάλισης άνευ πληρωμών.Προμηθευτικές εταιρείες, προκειμένου να διαχειριστούν την αλλαγή ιδιοκτήτη των προμηθειών.Χρηματοοικονομικές οντότητες, προκειμένου να εκδώσουν τις αντίστοιχες αποδείξεις (συμβατική απαίτηση).Ακίνητα, με σκοπό την αξιολόγηση της φερεγγυότητάς τους για σύναψη ή μη μίσθωσης.

6. Μεταφορές δεδομένων σε τρίτες χώρεςΔεν έχουν προγραμματιστεί διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση για το εάν η OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν.Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, κατά περίπτωση, να ζητήσουν τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Έχετε επίσης το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας.Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους, οπότε θα τα διατηρήσουμε μόνο για την άσκηση ή την υπεράσπιση αξιώσεων.Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη ενδέχεται να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, εκτός από επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή την άσκηση ή υπεράσπιση πιθανών αξιώσεων.Σε περίπτωση δημιουργίας προφίλ σχετικά με τον κίνδυνο μη πληρωμής, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του ενδιαφερόμενου μέρους, το οποίο έχει το δικαίωμα να επιτύχει ανθρώπινη παρέμβαση από τον υπεύθυνο, για να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση.Μπορείτε να ασκήσετε ουσιαστικά τα δικαιώματά σας με τον ακόλουθο τρόπο: επικοινωνώντας με το info@test.okify.es ή το Calle Vilamarí, núm. 130 – Μπαρτσελόνα.Όταν οι εμπορικές επικοινωνίες αποστέλλονται χρησιμοποιώντας τη νομική βάση του έννομου συμφέροντος του υπευθύνου, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό αυτό.Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που χορηγήθηκε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της θεραπείας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.Σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ειδικά όταν δεν έχετε ικανοποιήσει την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε αξίωση στην αρμόδια Αρχή Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδα: www.aepd.es.

8. Πώς λάβαμε τα δεδομένα σας;Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στην OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. προέρχονται από: Τον ενδιαφερόμενο.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΦΩΝ

Βασικές πληροφορίες για την προστασία δεδομένων
Υπεύθυνος:OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Σκοπός:Απαντήστε στο αίτημά σας και στείλτε σας εμπορικές επικοινωνίες
Νομιμοποίηση:Εκτέλεση σύμβασης.Συγκατάθεση του ενδιαφερομένου.Έννομο συμφέρον του Υπευθύνου.
Παραλήπτες: Δεν θα διαβιβαστούν δεδομένα σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
Δικαιώματα:Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων, καθώς και άλλων δικαιωμάτων, που αναφέρονται στις πρόσθετες πληροφορίες, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε επικοινωνώντας με το info@test.okify.es ή το ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 14 16674 ΓΛΥΦΑΔΑ
Προέλευση:Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.

Πλήρεις πληροφορίες για την Προστασία Δεδομένων

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας;OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  ΑΦΜ 801710360.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 14 16674 ΓΛΥΦΑΔΑ.info@okify.net.
2. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;Στην OKIFY PROPTECH SOLUTIONS, SL επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που παρέχονται από ενδιαφερόμενα άτομα προκειμένου να διαχειριστούμε πιθανούς πελάτες που έχουν ενδιαφερθεί για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας, καθώς και άλλες επιχειρηματικές επαφές. Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τις λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.
3. Δεν θα ληφθούν αυτοματοποιημένες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα που παρέχονται.Πόσο καιρό θα διατηρούμε τα δεδομένα σας;Τα στοιχεία θα διατηρηθούν εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν ζητήσει τη διαγραφή τους.
4. Ποια είναι η νομιμότητα για την επεξεργασία των δεδομένων σας;Υποδεικνύουμε τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας:Εκτέλεση σύμβασης (προσυμβατικά μέτρα): Διαχείριση πιθανών πελατών που έχουν ενδιαφερθεί για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας. (GDPR, άρθρο 6.1.β).Συγκατάθεση του ενδιαφερομένου: Αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικά. (RGPD, άρθρο 6.1.a, LSSICE άρθρο 21).Έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου: Διαχείριση επαγγελματικών δεδομένων επικοινωνίας (LOPDGDD άρθρο 19, RGPD άρθρο 6.1.f).
5. Σε ποιους παραλήπτες θα κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;Δεν θα διαβιβαστούν δεδομένα σε τρίτους, εκτός από νομική υποχρέωση.
6. Μεταφορές δεδομένων σε τρίτες χώρες
Δεν έχουν προγραμματιστεί διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες.
7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν μας παρέχετε τα δεδομένα σας;Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να λάβει επιβεβαίωση για το εάν η OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν.Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, καθώς και να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, κατά περίπτωση, να ζητήσουν τη διαγραφή τους όταν, μεταξύ άλλων λόγων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Έχετε επίσης το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας.Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους, οπότε θα τα διατηρήσουμε μόνο για την άσκηση ή την υπεράσπιση αξιώσεων.Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, τα ενδιαφερόμενα μέρη ενδέχεται να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, εκτός από επιτακτικούς νόμιμους λόγους ή την άσκηση ή υπεράσπιση πιθανών αξιώσεων.Μπορείτε να ασκήσετε ουσιαστικά τα δικαιώματά σας με τον ακόλουθο τρόπο: επικοινωνώντας με το info@test.okify.es ή το ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 14 16674 ΓΛΥΦΑΔΑ.Όταν οι εμπορικές επικοινωνίες αποστέλλονται χρησιμοποιώντας τη νομική βάση του έννομου συμφέροντος του υπευθύνου, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του για το σκοπό αυτό.Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που χορηγήθηκε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της θεραπείας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.Σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ειδικά όταν δεν έχετε ικανοποιήσει την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να υποβάλετε αξίωση στην αρμόδια Αρχή Ελέγχου Προστασίας Δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδα: www.aepd.es.

8. Πώς λάβαμε τα δεδομένα σας;Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στην OKIFY HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. προέρχονται από: Τον ενδιαφερόμενο.